Algemene Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot en gebruik van deze website zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden. Gebruik deze website alleen als u kunt instemmen met deze voorwaarden. Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door Covestro AG. Wij behouden ons het recht voor deze website, onze Algemene gebruiksvoorwaarden, onze Algemene voorwaarden en onze Algemene voorwaarden voor verkoop en levering te beëindigen of geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Wij willen u erop wijzen dat wij dergelijke wijzigingen geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen aanbrengen. Wij verzoeken u daarom de volgende keer dat u deze website bezoekt, de voorwaarden opnieuw door te nemen en u te vergewissen van eventuele wijzigingen of aanpassingen die zijn aangebracht.

Afstand van gebruik en voordelen

Alle gegevens, documenten en afbeeldingen die zijn gepubliceerd op deze website, zijn het exclusieve eigendom van Covestro AG. Het is toegestaan om van deze gegevens gebruik te maken onder voorbehoud dat op alle kopieën een vermelding van auteursrecht wordt opgenomen, dat deze gegevens uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden en niet commercieel te gelde worden gemaakt, dat de gegevens op geen enkele wijze worden gewijzigd en dat de afbeeldingen op de website uitsluitend worden gebruikt in samenhang met de bijbehorende tekst.

Handelsmerken en auteursrecht

Alle handelsmerken op deze website zijn eigendom van Covestro Group, tenzij anders vermeld of tenzij deze anderszins te herkennen zijn als rechten van derden. Elk onbevoegd gebruik van deze handelsmerken of overige materialen is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht, het merkenrecht of het recht inzake overige intellectuele-eigendomsrechten.

Beperkte aansprakelijkheid

Covestro AG heeft de gedetailleerde informatie die wordt geboden op deze website naar eer en geweten en met professionele zorgvuldigheid verzameld op basis van interne en externe bronnen. Het is ons streven de hier gepresenteerde informatie voortdurend uit te breiden en te actualiseren. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om Covestro AG en zijn producten en diensten aan u voor te stellen. Er worden echter geen stilzwijgende of uitdrukkelijke uitspraken gedaan of garanties gegeven over de volledigheid of juistheid van de informatie op deze website. Wij willen u erop wijzen dat informatie die correct was op de dag van publicatie, inmiddels verouderd kan zijn. Wij adviseren u derhalve alle informatie die u aan deze website ontleent, eerst te controleren voordat u deze in enigerlei vorm gebruikt. Advies dat op deze website wordt gegeven vrijwaart u niet van de verplichting ons jongste advies – in het bijzonder onze informatiebladen inzake veiligheid en onze technische specificaties – en onze producten zelf te verifiëren met het oog op hun geschiktheid voor de beoogde processen en doeleinden. Indien u prijsstelt op advies of aanwijzingen met betrekking tot onze producten of diensten, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Gebruikers van deze website gaan ermee akkoord dat het bezoeken van deze website en het eventueel gebruiken van de inhoud daarvan geheel op eigen risico is. Covestro AG noch enige derde die betrokken is bij de verwoording, productie of transmissie van deze website, kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die of nadeel dat voortvloeit uit de toegang tot deze website of de onmogelijkheid toegang daartoe te verkrijgen, uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website, of uit het feit dat u zich hebt gebaseerd op informatie die op deze website is verstrekt.

Websites van externe verkopers / koppelingen

Deze website bevat koppelingen/verwijzingen naar websites van derden. Het feit dat Covestro AG deze koppelingen aanbiedt, betekent niet dat wij instemmen met de inhoud ervan. Ook aanvaardt Covestro AG geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid of de inhoud van dergelijke websites, noch voor schade die of nadeel dat, in welke vorm dan ook, voortvloeit uit het gebruik van de inhoud ervan. Covestro AG biedt geen enkele garantie dat de pagina's waarnaar wij verwijzen informatie van consistente kwaliteit bieden. Koppelingen naar andere websites worden uitsluitend geboden voor het gemak van de gebruikers van de website. Gebruikers bezoeken deze websites op eigen risico. De keuze van de koppelingen is op geen enkele wijze bedoeld om gebruikers te beperken tot de pagina's waarnaar wordt verwezen.

Door u verstrekte informatie

De gebruikers van deze website dragen volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van de gegevens die zij verstrekken aan Covestro AG, en staan er tevens voor in dat er daarbij geen rechten van derden worden geschonden. De gebruikers geven hun toestemming aan Covestro AG om deze gegevens op te slaan en te gebruiken ten behoeve van statistisch onderzoek of overige specifieke bedrijfsdoeleinden, tenzij deze informatie persoonsgegevens bevat die verdergaan dan master- of gebruiksgegevens, zoals gedefinieerd in de artikelen 14 en 15 van de Duitse Wet op de telemedia (“Telemediengesetz”). Covestro AG heeft het recht om de inhoud van dergelijke berichten, met inbegrip van de ideeën, uitvindingen, blauwdrukken, technieken en deskundigheid die daarin zijn vervat, voor alle doeleinden te gebruiken, waaronder begrepen de ontwikkeling, productie en/of marketing van producten of diensten, evenals om dergelijke informatie zonder enige beperking te reproduceren en beschikbaar te stellen aan derden.

Internationale gebruikers

Deze website wordt gecontroleerd, beheerd en bijgewerkt door Covestro AG te Leverkusen, Duitsland. Deze website is bestemd voor internationaal gebruik. Covestro AG verleent echter geen garantie dat de op deze website gepresenteerde gegevens ook wereldwijd correct zijn en met name dat producten en diensten overal ter wereld met hetzelfde uiterlijk of dezelfde afmetingen dan wel onder dezelfde voorwaarden verkrijgbaar zijn. Indien u deze website bezoekt of gegevens daarvan downloadt, dient u goed te beseffen dat het uw eigen verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat u handelt conform de plaatselijke wetgeving.
Van de producten die op deze website staan vermeld, kunnen de verpakking, de omvang van de verpakking en het opschrift en de markeringen die op de verpakking worden gebruikt, van land tot land verschillen.
In de VS worden de bedrijfsactiviteiten van de Covestro AG gevoerd door Covestro LLC. Klanten in de VS worden daarom verzocht zich tot laatstgenoemd bedrijf te richten.

Verkoop van de producten van Covestro

Onze producten worden verkocht overeenkomstig de actuele versie van onze Algemene voorwaarden voor verkoop en levering.

Website met aanmelding: Toegangsrechten

Wij wijzen u erop dat het uw eigen plicht is uw toegangsrechten te beschermen tegen onbevoegd gebruik door derden en dat u zelf moet zorgen dat uw gegevens zonder uw toestemming niet kunnen worden gebruikt door anderen. U dient onverwijld contact op te nemen met Covestro AG in het geval u erachter komt dat de veiligheid van uw gegevens zoals beschikbaar op de website van Covestro AG is geschonden, in het geval onbevoegde personen uw toegangsrechten hebben verkregen of in het geval er aanwijzingen zijn dat dergelijke toegang mogelijk zal plaatsvinden.

Toepasselijk recht

Alle geschillen of gerechtelijke procedures naar aanleiding van deze website of het gebruik daarvan zijn onderworpen aan de rechtsopvatting van de Bondsrepubliek Duitsland, behoudens de bepalingen van het internationaal privaatrecht en het Verdrag van Den Haag houdende een eenvormige wet inzake de internationale verkoop van roerende lichamelijke zaken van 1 juli 1964, alsmede het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 11 april 1980.

Toekomstgerichte mededelingen

Deze website bevat mogelijk toekomstgerichte mededelingen die zijn gebaseerd op huidige aannames en prognoses die zijn opgesteld door de directie van Covestro. Er bestaan diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die kunnen leiden tot concrete verschillen tussen de feitelijke toekomstige resultaten, financiële toestand, ontwikkeling of prestaties van het bedrijf enerzijds en de hier gegeven schattingen anderzijds. Deze factoren omvatten ook de factoren die besproken worden in de openbare rapporten van Covestro, die beschikbaar zijn via de website van Covestro op www.covestro.com. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het bijwerken van deze toekomstgerichte mededelingen, of het aanpassen daarvan aan toekomstige voorvallen of ontwikkelingen.